Vedtekter

  1. Formål

Formålet med HQL er å samle utøvere til sosialt og faglig fellesskap og fremme kunnskapen og interessen for lappeteknikk, quilting og tekstile teknikker relatert til dette.

2.      Medlemskap
Medlemskapet er åpent for alle som er medlemmer av NQF og er gyldig når medlemskontingenten er betalt.
Medlemskapet gir rett til å kunne delta på HQL sine møter, arrangementer, utstilling m.v.
Medlemskontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.

3.      Styret
Styret velges av årsmøtet, og består av 4 medlemmer. Medlemmene velges for 2 år ad gangen, dog slik at alle ikke skiftes ut samtidig.

1 av medlemmene i styret er kontaktperson for NQF.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 er til stede.
Styrets beslutninger treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet blir saken tatt opp på medlemsmøte og vedtak fattet der.

Medlemsmøtene fastsettes av styret og holdes ca. 2 gang pr. måned.
Styret forvalter økonomien til HQL.
Styret oppretter arbeidskomiteer til ulike arbeidsoppgaver.
Styret kaller til årsmøte og legger frem årsmelding, revidert regnskap og budsjett.
Regnskapsåret følger kalenderåret.
Årsmøtet ledes av styreleder.

4.      Årsmøte
Årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av februar. Forslag som ønskes fremmet på årsmøtet må være styret i hende minst 4 uker før møtet.

Årsmøtet skal behandle regnskap, budsjett, valg av styre og valgkomité, og eventuelt innkomne forslag.

5.      Vedtektsendringer
Vedtektsendringer må godkjennes av årsmøtet med 2/3 flertall.

6.      Oppløsning
Oppløsning av HQL kan bare gjøres med 3/4 flertall.


%d bloggere like this: